اوراز٬ فرزند ديار سلدوز

امروز سالگرد حادثه گاشربروم است...سالگرد صيد پرنده وحشی سلطانيعقوب توسط ارتفاعات گاشربروم...البته خود پرنده وحشی هم اينگونه ميخواست!برای همين هم وصيت کرد که در دامنه سلطانيعقوب به خاک بسپارندش...

«اوراز» فرزند ديار سلدوز بود سلدوز با همه ترک زبانان و کرد زبانانش! «اوراز» محبوب بود به خاطر اينکه علی رغم افتخار به کرد بودنش٬ حصاری بلند از عصبيت قومی بر دور خود نکشيد و با همگان به زبان انسانيت سخن گفت! او کرد بود و به کرد بودن خود می باليد ...همينطور به سلدوزی بودن خود و ايرانی بودن خود و مسلمان بودن خود! اينها را از ذکر خاطرات دوستانش ميتوان برداشت کرد...و برای همين هم زود به آسمان پيوست زيرا که رسم زمين اين است که عاشقان را زودتر از زندان تنگ زمين نجات ميبخشد.

روحش شاد راهش پر رهرو

/ 2 نظر / 17 بازدید
هه لو

به من هم سر بزن یادت نره ها