اتحاد ناميمون!

دو سه هفته بعد از سوزاندن كتابخانه عمومي شهرستان نقده ايميلي با محتواي ذيل دريافت كردم كه نگارنده در ذيل آن سعي كرده بود اشتباهات برادران پانترك را با فرار به جلو ماستمالي كند.

امروز كه به صورت اتفاقي از جلوي كتابخانه در آتش سوخته ميگذشتم دوباره به ياد آن روزها افتادم و ناراحت شدم و لازم ديدم دفاعيات دوستان پانترك را از استرات‍‍ژي هوشمندانه اي كه جهت احياي فرهنگ تركي اتخاذ نمودند، به سمع و نظر بازديدكنندگان عزيز برسانم

آنچه مسلم است هماهنگي استراتژيك دو جريان افراطي پانفارس در داخل حكومت و پانترك در خارج حكومت كه دو روي يك سكه اند، در نهايت، هويت اسلامي ايراني تمام مردم ايران را نشانه رفته است.

گروه اول، هويت ايراني را محدود به فارس زبانان طبقه متوسط مدرني كه در تهران مي زيند، مي نمايند و گروه دوم، تركان ايران را منقطع از تجربه تاريخي مردم ايران و منفصل از فرهنگ و هويت شيعي و ناسازگار با انقلاب اسلامي مي شمارند.

در حالي كه هيچكدام از اين تلقي ها درست نيست

تلاشهاي پنهان و آشكار صدا و سيما و ساير دستگاههاي فرهنگي سياسي نظام و همچنين محتواي گفتمان جريان پانترك مويد مدعيات مذكور است.

و جالب اينكه تقابل اين دو جريان صرفا صوري است چرا كه هيچ كسي نميتواند هماهنگي استراتژيك ايندو در مسير زدودن فرهنگ و هويت اصيل ايراني- اسلامي را انكار كند.

بحثهاي بيشتر را به مقاله اي كه در آينده نزديك انتشار خواهد يافت موكول ميكنم

به مطلب ذيل توجه فرماييد:

«

ترك عادت موجب مرض است.

 كتاب سوزاني عادت تثبيت شدهقوميتگرايان فارس و نژادپرستان آريائي است. دو نمونه مشهور، كتابسوزاني كسرويآريازده وارتش پهلوي فاشيست در تاريخ معاصر ايران است

 چندي است كه خبري در سايت بازتاب رضائي وابسته بهمحافل اطلاعاتي رژيم بنيادگراي فارس به نقل از پيمان پاكمهر همكار اداره اطلاعات وجبهه ملي و حزب پان ايرانيست داير بر سوزاندن كتب فارسي از طرف تجزيه طلبان پانتركيست آذربايجان درج شده است. اين خبر جعلي - كه فقط در سايتهاي اطلاعاتي ونژادپرستان فارس ديده ميشود اما در هيچ يك از سايتهاي ترك و آذربايجاني ديده نميشود- حلقه اي از جنگ رواني اخير رژيم بنيادگراي فارس همگام با ديگر قوميتگرايانفارس بر عليه جنبش ملي دمكراتيك خلق ترك و آذربايجان است

 فتواي قتل روزنامه نگاران آذربايجاني توسط ملايانآريائي، ايران شمالي ناميدن جمهوري آذربايجان توسط نماينده ولايت فقيه،؟. حلقه هايديگري از اين جنگ رواني اند كه مانند خبر جعلي كتابسوزي تجزيه طلبان آذربايجان باآب و تاب و مدام توسط قوميتگرايان فارسبازتوليد و پخشميشوند

 قوميتگرايان فارس - كه در مدت هشتاد سال كلمه اي درباره كتابسوزاني كسروي آرياگرا و ارتش پهلوي فاشيست نگفته اند- ناگهان كشف كرده اندكه ملتی که کتاب بسوزاند، انسان را هم خواهد سوزاند و كتابسوزها بیشرم و پست فطرتاند و در وجدان بشريت و پيشگاه تاريخ مسول و مورد سوال خواهند بود. حقيقتا زهيبيشرمي و پست فطرتي»

چند نكته:

اول اينكه كسروي، ترك زباني ملحد بوده كه در مسير زدودن فرهنگ تركي كلي تلاش كرده است! زيرا كه چند گانگي فرهنگي را مانع رشد و پيشرفت ايران ميدانسته است

جالب اينكه جمهوري اسلامي كه با فدا شدن خون هزاران جوان ترك و فارس و عرب و كرد و ...حاصل شده به انگ بنيادگرايي و فارس بودن منتسب گرديده است و روحانيون كه ترك و فارس در آنها معنايي ندارد به آريايي ها منتسب گرديده اند

لازم به ذكر است كه روحانيت همانند ساير اقشار اجتماعي فارغ از افراد فاسد و كثيف نيست و نشانه سلامت نفس روحانيت هم عمل به تكليف الهي است. حال اگر روزنامه نگاري به اسلام و مقدسات توهين كرده بايد توسط علماي دين محكوم و مجازات گردد كه اگر غير اين باشد مايه تعجب و انتقاد است و فرقي هم ندارد كه اين فرد خاطي ترك زبان است يا فارس زبان يا هندو! مگر فتواي قتل سلمان رشدي مرتد، تقابل با هندوها بود كه نويسنده متن مزبور اينگونه قضاوت ميكند؟ ام اگر دوستان مخالف اجرای احکگام دین هستند به صراحت بگویند تا مردم راحت تر بتوانند راهشان را انتخاب کنند!

عبارت "جعل كتابسوزي" هم از آن عبارات خنده داري است كه پاسخ بدان از خود ادعا هم خنده دارتر است. كتابخانه خاكستر شده سلدوز لكه ننگ ابدي اي بر پيشاني پانتركها، در ذيل تمامي گفتمانهاي پانيستي ايران خواهد بود.

آنچه مسلم است لزوم احياي جريان هويت طلب مسلمان است كه به بازخواني گفتارانقلاب اسلامي بپردازد و متعاقبا به احقاق حقوق تمام مردم ايران همت بگمارد

هويت ايراني هويت مردمان ترك زبان و فارس زبان و كرد زبان و ...است كه حول محور اسلام انقلابي و عدالتخواهي و آزاديخواهي و معنويت گرايي تكوين يافته است...

/ 4 نظر / 19 بازدید
پوريا م

سلام مقاله خوب شما را در سايت سولدوز خواندم فكر كنم قبلا هم در اين سايت يك مقاله اي در اين موضوع از شما منتشر شده بود آنرا در دانشگاهمان تكثير وتوضيع كرديم

عباس

هيچ کسی در آنا يوردوم لقب پان ندارد بلکه همه معصومانينند که انسانهای نا آگاهی مانند تو آنها را مجبور و هدايت کرده است به اين سمت و سو اقای محترم کتابخانه را بی هويتی و جهل امثال تو فرماندار احمق نقده سوزاند نه پان ترک چرا که پان ترک ساخته و پرداخته افراد بی هويت ميباشد و برادران ما هويت طلبند نه پان

لطفا فرق پان با بی هويت را بگوئيد

عباس

سلام بی هويت کسی است که حتی از ذکر نام خود برای دیگران نيز ابا دارد تا چه رسد به شناختن خود اين را داشته باش تا بهت بگم که پان کيست!