«قصه انقلاب»
ساعت ٤:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

«قصه انقلاب»

Aziz_najafpour@yahoo.com

«و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا"... »     (بقره ٣٧-٣۶-٣۵)

« و گفتیم ای آدم! خود و همسرت در این باغ سکونت گیرید و از هرکجای آن که خواهید، فراوان بخورید و به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود . پس شیطان هر دوی آنها را از آن بلغزانید و از آنچه در آن بودند ایشان را بدر آورد و فرمودیم : فرود آیید، شما دشمن همدیگرید و برای شما در زمین قرارگاه است، و تا چندی برخورداری خواهید بود . پس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت کرد و خدا او را ببخشود آری! اوست که توبه پذیر مهربان است . »