کشتار مسلمانان
ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی: خوجالی ، غزه

"لایرقبون فی مؤمن الاًّ‌ ولا ذمة و اولئک هم المعتدون" توبه 10

من تابحال دوبار از دیدن کودک کشته شده خیلی متاثر شده ام. اولین بار آن عکسهای کشتار خوجالی بود: